درخواست همکاری

شرکت اسرار با هدف تکمیل کادر فنی خود، از نیروهای جوان و پرانرژی دعوت به همکاری می نماید.

استخدام

 • سوابق و مهارت ها

 • مقطعنام دانشگاهرشته تحصیلیتاریخ فراغت از تحصیلمعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوان مهارتميزان تخصصآخرين زمان استفادهتعداد سالهاي تجربهتوضيحات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • کشورنام موسسهعنوان دورهمدت دورهمدرک پایان دورهتاریخ برگزاریمدرک تحصیلی در زمان گذراندن دوره آموزشي 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام موسسهعنوان شغلیآخرین حقوق (ریال)تاریخ شروعتاریخ اتمامعلت ختم همکاری 
  افزودن یک ردیف جدید
 • زبان خارجیخواندننوشتنمکالمهعنوان مدرکموسسه صادر کننده مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید
 • اطلاعات استخدامی

 • درصورت انتخاب نیمه وقت هزینه را ساعتی اعلام نمایید